​Patrijarhat u romskoj porodici

Amaro medijako than- Naše medijsko mesto

by Administrator 209 Views


Na osnovu dobijenih rezultata onlajn istraživanja koju je sproveo Romski Medijski Servis u okviru projekta Amaro medijako than/ Naše medijsko mesto, podržanog od Gradske uprave Grada Beograda, Sekretarijata za informisanje, uočena je potreba nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja pripadnika romske nacionalne manjine u Beogradu.


Medijski sadržaj u nastavku je produkt programa za jačanje kapaciteta i osposobljavanje 10 mladih Roma i Romkinja za rad u medijima, a napisan je od strane našeg direktnog korisnika/ce.

U okviru projekta "Amaro Medijako Than", naši saradnici i dalje nam šalju svoje priče na teme koje su sprecifične za romsku zajednicu.


Patrijarhat u romskoj porodici


Patrijarhat podrazumeva lošiji društveni položaj žena u starijim vremenima. Međutim njegov uticaj i danas je veoma snažan naročito u romskim porodicama. Očevi imaju najvažniju ulogu u porodici. Od njega se očekuje da brine o dobrobiti cele porodice i zajednice.

Uticaj patrijarhata, ekonomski položaj, nizak nivo obrazovanja, rani ugovoreni brakovi i nasilje koje je u velikoj meri prisutno kod Romkinja, najveći su problemi koji ugrožavaju njen život i njenu sigurnost.

Romkinje često trpe višestruku diskriminaciju i jedne su od najvećih žrtava patrijarhata. One su takođe jedna od najugroženijih i najmarginalizovanijih grupa u svim državama zapadnog Balkana. Osnaživanje Romkinja je tema na kojoj se u Srbiji puno radi. Pored toga, suštinski problemi koji su davno prepoznati još uvek su daleko od rešenja. Pomaka ima ali oni još uvek nisu u dovoljnoj meri koja bi im poboljšala život. Ona je i dalje ponižena i diskriminisana, u drugom je planu ali ipak najvažniji član porodice. Duboko usađen patrijarhat igra glavnu ulogu u životima i dramama mnogih Romkinja.


Patrijarhat je duboko usađen u veliki broj romskih ali i kod porodica iz većinskog stanovništva. Podele koje proističu su veoma vidljive i predstavljaju neformalni oblik upravljanja porodicom, naročito ženom. U romskim porodicama njegovo dejstvo je jače. Romkinja je socijalno ugrožena žena, borbena i vrlo sposobna. Često je prinuđena da bude sposobna da jako mlada stupi u brak koji ne želi. Sposobna je da mlada rodi dete i osnuje veliku porodicu, da kuva i održava celo domaćinstvo. Muž ide na posao i donosi novac. Njen rad i trud najčešće nisu ni primećeni.

Smatra se da je to uloga žene koju je ona stekla rođenjem.

Svetlana Ilić

Comments